Investiční projekt OPŽP - Minimalizace vzniku bioodpadů komunitním kompostováním občanů

 

Název projektu: Minimalizace vzniku bioodpadů  komunitním kompostováním občanů

Prioritní osa 4. Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

Podporovaná aktivita – Integrované systémy pro využití bioodpadů 

a) regionální systém pro využití bioodpadů

 

Hlavní cíl projektu: Cílem projektového záměru, je instalace 11 (resp. 22) komunitních kompostérů v pěti krajích (Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký a Moravskoslezský) a snížení množství bioodpadů ve SKO (směsném komunálním odpadu) v místech realizace projektu.

 

Pojmem bioodpad je v tomto textu myšleno: pouze zbytky rostlinného původu z kuchyní a domácností

 

Minimalizace vzniku bioodpadu formou komunitního kompostování je jedním z možných nástrojů, které lokálně naplňuje strategii POH ČR, tedy snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. Tyto odpady mají být do roku 2020 sníženy o 65% oproti stavu z roku 1995. Vzhledem k tomu, že komunální odpad obsahuje přibližně 40 - 50 % BRKO, je realizace komunitního kompostéru prvním alternativním řešením separace námi definovaného bioodpadu v bytové zástavbě. Komunitní kompostování je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu, využívat v blízkosti místa bydliště vlastní biologicky rozložitelné zbytky. Zrealizováním komunitního kompostéru se lokálně řeší problematika vzniku BRKO. Bioodpady v domácnostech jsou vytříděny, uloženy do kompostéru, zkompostovány a vyrobený kompost je zužitkován v domácnostech a na údržbu společných zelených ploch. Nedílnou součástí je i osvěta o bioodpadech. Realizací komunitního kompostování občanů odpadají obci náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadu. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější formu separace a využití námi definovaného bioodpadu pro města a obce, bez zátěže městské infrastruktury i životního prostředí. Projekt se snaží řešit a naplňovat strategii POH ČR. Ve státech jako Rakousko, Belgie, Německo či Anglie se tento způsob využívání bioodpadů z domácností v bytových zástavbách již řadu let úspěšně uplatňuje. V našich podmínkách má komunitní kompostování občanů velmi důležitý osvětový efekt. Většina měst a obcí v současné době váhá s umístněním sběrných nádoby na bioodpad k bytovým domům z důvodu nedisciplinovanosti obyvatel a z toho vyplývajícího rizika velkého množství nežádoucích příměsí v bioodpadu. Současná praxe jednoznačně ukazuje, že o komunitní kompostování je u veřejnosti v bytové zástavbě zájem a počet osob, které se zapojují do komunitního kompostování průběžně narůstá. Přidávají se občané z okolních domů a následně vzniká požadavek na umístění dalšího kompostéru z hlediska kapacitní nedostatečnosti. Právě z tohoto důvodu navrhujeme v projektu dva kompostéry pro každou lokalitu, kde budou kompostéry umístěny. Umísťování kompostérů bude probíhat ve dvou vlnách. Nejprve se umístí v každé lokalitě po jednom kompostéru na již předem vybraná místa. Druhé kompostéry se budou v jednotlivých lokalitách umísťovat průběžně dle aktuálních požadavků občanských komunit. Umístění druhých kompostérů by mělo reflektovat požadavky zapojené komunity o dostatečnosti či nedostatečnosti kapacity a donáškovou vzdálenost ke kompostéru. Proto očekáváme, že může dojít k umístění druhého kompostéru na jiné místo v dané lokalitě, dle potřeb komunity. Tato případná změna bude vždy předem projednána a umístění proběhne po získání příslušných souhlasů pro nové umístění.

 

V rámci projektu budou o komunitní kompostéry pečovat námi proškolení dobrovolníci, kteří získali titul Mistr Nulového Odpadu a jimi aktivně zapojená veřejnost. Školení našich dobrovolníků bylo součástí proběhlého projektu realizovaného v rámci OPRLZ – Ústecký kraj, kraj přírody i člověka a dále v rámci projektu Mistr Nulového odpadu financované Ministerstvem Vnitra v programu Dobrovolnická služba. Na každém kompostéru bude umístěn „provozní řád“, který bude informovat, co lze v kompostéru kompostovat, kdo se o kompostér stará a jak se lze do kompostování zapojit včetně potřebných kontaktů.

 

Komunitní kompostéry jsou uzamykatelné boxy na námi definovaný bioodpad, kde se díky systému pasivní aerace (rozklad za přístupu vzduchu) samovolně bioodpad kompostuje bez potřeby překopávání. Vzniklý kompost se zpětně využívá pro potřeby komunity i jednotlivců na veřejnou zeleň či květiny v bytech. Kompostéry jsou dvoukomorové. Po naplnění první komory se plní druhá a materiál v první má čas, aby se mohl kvalitně zkompostovat. Kompostéry jsou uzamykatelné a ze spodní strany jsou opatřeny plastovým roštem. Tím je zajištěno provzdušnění, které eliminuje možnost vzniku hnilobných procesů a zápašných látek, které vznikají v prostředí bez přístupu vzduchu. Otvory v roštu jsou kalibrované tak, aby se do kompostéru nedostali hlodavci. Z hygienického hlediska je proto komunitní kompostér bezpečný. Vzhledem ke skutečnosti, že při komunitním kompostování občanů se pracuje pouze s kompostovatelným materiálem nikoli s odpadem (ve smyslu zákona o odpadech) a kompostování je soukromou iniciativou neformální skupiny občanů, řídí se toto kompostování pouze občanským zákoníkem a nevztahuje se na něj zákon o odpadech. Pokud by komunitní kompostování organizovalo město či obec, muselo by být řešeno obecně závaznou vyhláškou a jednalo by se o komunitní kompostování (obce), které je definováno v zákoně o odpadech a za provoz komunitních kompostérů by pak odpovídala obec. V našem případě však je tato iniciativa na obcích zcela nezávislá. Jedná se v podstatě o domácí kompostování, na kterém se podílí více rodin. Nedílnou součástí je i osvěta o bioodpadech, která je zajištěna rozdáním informačních brožuek, letáčků a také informační cedulí, která bude umístěna u každého kompostéru. Obci tak odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější formu separace a využití námi definovaného bioodpadu pro města a obce, bez zátěže městské infrastruktury i životního prostředí.

 

Momentálně je v České republice funkčních 19 „občanských“ komunitních kompostérů instalovaných o.s. Ekodomov. Jako ukázkové foto již fungujícího komunitní kompostování jsme vybrali komunitní kompostéry v Praze 17 - Řepích.

 

Obr. 1 - kompost vzniklý z  bioodpadu pasivní aerací      Obr. 2 - separace bioodpadu na sídlišti

 

Obr. 3 - komunitní kompostér na sídlišti v Praze 17 - Řepích

 

 

 

Technický popis komunitního kompostéru:

Kompostér má obdélníkový půdorys s rozměry 700 x 1100 mm. Bude vyroben z vodě odolných desek (vodě odolná překližka, nebo recyklovaný plast). Pro osazení kompostéru bude pod kompostérem vyhlouben prostor hluboký 150 – 200 mm, který bude kopírovat dno kompostéru a který bude upraven tak, aby bylo zabezpečeno vsakování případné přebytečné vlhkosti vytékající z kompostéru do štěrkového drenážního lože.Vyhloubený prostor bude přesahovat půdorys kompostéru cca 10 cm na každou stranu. Vytvoření tohoto lemu usnadní nasávání vzduchu do kompostéru a také následné sekání trávy v bezprostřední blízkosti kompostéru. Přístup ke kompostéru bude zepředu po zpevněném chodníku. Kompostér je navržen tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné funkce kompostování a bylo minimalizováno riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu nežádoucími příměsemi. Kompostér je izolován, aby v zimních měsících nezamrzal, tím je zajištěn kontinuální rozklad organické hmoty. Horní víko chrání kompost proti dešti, je také izolováno a funguje jako vstup pro separovaný bioodpad. Dno kompostéru je rošt, který zabezpečuje odvod přebytečné vody a pomáhá k provzdušnění kompostu. Tím se minimalizuje riziko zápachu vznikající hnitím odpadu v anaerobních podmínkách. Kompostér je uzavřený a díky roštu u dna je chráněný proti vstupu drobným hlodavcům. Čistota kompostu bude hlídána komunitou, která bude kompostér využívat. Kompostér bude uzamčen. Na kompostéru bude kontakt na správce, u které bude možné získat klíč či kód na zámek.Tím je zabezpečena možnost zapojení dalších zájemců o kompostování. Na umístění kompostéru je potřeba pouze svolení vlastníka pozemku, kde bude kompostér umístěn.

 

Časový harmonogram projektu:

Kompostéry budou umísťovány postupně během roku 2009 a následně až do konce roku 2010. Druhá etapa, zdvojnásobení kapacity kompostéru by měla proběhnout po ročním odstupu, odvislá od potřeby jednotlivých komunit s možností umístění druhého kompostéru v blízkém okolí. V případě, že daná komunita neprojeví zájem o navýšení kapacity kompostéru, se o.s. Ekodomov zavazuje upozornit fond na tuto změnu a nalézt vhodné místo v jiné lokalitě se zajištěným všech potřebných doložek, se souhlasem fondu.

 

 

Komunitní kompostéry se budou instalovat na těchto adresách:

 

Praha:

Bytové družstvo U Klikovky, Nad Buďánkami II./2701, 150 00  Praha 5 (2x)

Oblouková, vnitroblok, č. parc. 1912/1 k., Vršovice, Praha 10,101 00 (2x)

Nučická, č.parc.3118/ 1 k.ú., Strašnice, Praha 10, 100 00 (1x)

vnitroblok Kubánské náměstí 22, Strašnice, Praha 10, 100 00 (1x)

 

Středočeský kraj:

sídliště Šipší , 17.listopadu 102, Kutná Hora, 264 01 (1x)

městská část Žižkov, V Mišpulkách, Kutná Hora, 264 01 (1x)

Na magistrále a Mikoláše Alše, Kolín, (2x)

 

Jihočeský kraj:

Jílovice, Borovany, 373 12  (2x)

Hluboká nad Vltavou,  373 41, (2x)

Františka Ondříčka 20, 370 11 České Budějovice (2x)

 

Ústecký kraj:

Klišská 135, Ústí nad Labem, 400 01 (2x)

o.s..Šťovík - Teplice. areál ZŠ Koperníkova 2592, Teplice, 41501 (2x)

 

Moravskoslezský kraj:

Zborovská 13, Moravská Ostrava, Ostrava, 70200 (2x)

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149