Odpolední aktivity pro děti 3 - 6 let

Na dosah centra města (25 min. MHD) v přírodním prostoru ekocentra v Šáreckém údolí. Odpolední aktivity volně navazují na dopolední program Dětského klubu Šárynka. Jejich náplň je inspirovaná slavnostmi, které s dětmi pravidelně připravujeme podle ročního rytmu. Program probíhá v přírodě nebo v zatepleném zázemí - jurtě.


Zahájení 1. 9. 2010

 

Max. počet dětí ve skupině: 12

Cena za pololetí

po 14:00 - 15:00

Notička - hudební hrátky (V. Vaculíková)

2000,- Kč

út 14:00 - 15:30

Výtvarné odpoledne s využitím artefiletiky (V. Kaločová)

2750,- Kč

st 14:00 - 15:30

Dramatická tvorba hrou (P. Balážová)

2750,- Kč


Přihlásit se můžete prostřednictvím

Registračního formuláře pro zájemce o odpolední aktivity pro děti.

 

 

Notička - hudební hrátky

(Po 14:00 – 15:00)

lektorka: Vaishali Vaculíková

 

Hudební projev a zejména zpěv je přirozenou součástí našeho života. Cílem hudebních hrátek je rozvíjet u dětí vztah k hudbě, přirozenou rytmiku a dovednosti v poslechu a tvorbě melodií. Základním nástrojem, který je při muzicírování používán, je lidský hlas. Podle možností, individuálních schopností a zájmu dětí je hlasový projev doplňován o rytmické nástroje (bubínky, dřívka, chrastítka, triangl...), ale i o nástroje melodické (xylofon, flétna, okarína, harmonika...). Při práci se využívají prvky z Werbeck metody i eurytmie. Témata hudebních hrátek se přizpůsobují aktuálně připravovaným slavnostem v měsíčních cyklech a děti se tak seznamují s lidovými písněmi a tradicemi, které se k příslušné slavosti váží. Při samotné slavnosti se pak děti zapojí, nejsou jen v roli pozorovatele, jsou aktivními účastníky spolutvářejícími program slavnosti.

 

 

Výtvarné odpoledne s využitím artefiletiky

(Út 14:00 – 15:30)

lektorka: Veronika Kaločová

 

Artefiletika - Reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy uměním

Artefiletika se soustředí na rozvoj umělecké tvořivosti dítěte, kdy výtvarné nadání není podmínkou. Důležitý je proces tvorby, využití fantazie, dobrodružství ze zkoušení něčeho nového a odvaha projevit se. Artefiletika učí své žáky nejenom umělecky vnímat a tvořit, ale také s porozuměním mluvit o svých zážitcích z výtvarných aktivit.
Děti se tím učí naslouchat a chápat, že lidé jednu věc mohou prožívat různými způsoby a je třeba to respektovat. Tvoření je prostředkem k sebepoznání, ale i poznávání světa kolem a druhých lidí.
Artefiletická metoda práce s dětmi má pozitivní vliv na rozvoj sociálně emoční inteligence a působí jako prevence vzniku psychických problémů. Prioritou je respekt k individualitě žáků a snaha poskytnout jim co nejvíce příležitostí ke svobodnému projevu – ať již za pomoci výtvarných prostředků, nebo v doprovodném dialogu.
Největší důraz v mých hodinách kladu na práci s hlínou, kde si děti budují autentické zážitky subjektivního prožívání, posilují sebevědomí, představivost a trojdimenzionální vnímání. Děti si vytvářejí úctu k manuální práci a učí se ji dotahovat do konce.
Tvorba s hlínou působí rehabilitačně a relaxačně u dětí s narušenou jemnou motorikou. Dětem bude dán prostor jak pro soustředěnou individuální práci ve vlastním světě, tak ve vyžití ve skupině, kde se učíme mluvit o nápadech druhých a dělat kompromisy. Práce u stolečků je prokládána pohybovými nabo dramatickými etudami související s výtvarným úkolem – hrou. 
 

  

Dramatická tvorba hrou

(St 14:00 – 15:30)

lektorka: MgA. Petra Balážová

 

Při dramatické výchově děti dostávají příležitost zažít situace, které rozvíjí jejich fantazii, i ty, se kterými se mohou v životě skutečně setkat. Situace si tak mohou předem prozkoumat a připravit se na ně v bezpečném prostoru hry. Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce skrze divadelní prostředky. Při dramatické tvorbě hrou rozvíjíme:
Jazyk – mluvu – rytmiku – interpretaci – pohyb – výraz – nonverbální komunikaci – hru s materiálem, loutkou - fantazii – práci s kostýmem – site specific (duch místa) – zpětnou vazbu – sdílení – diváctví.

 

 

Informace o odpoledních aktivitách pro děti 3 - 6 let (ke stažení, formát PDF, velikost 212 kB)

 

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149