Třídění bioodpadu na úřadě

Jaké jsou legislativní povinnosti úřadu, pokud tento odpad třídí a chce kompostovat ve (vermi)kompostéru na dvorku či na úřadě, neexistuje-li systém separace bioodpadu v obci?

 

Povinnost úřadu nakládat s odpady je stejná jako u právnické osoby. Ze zákona má každý původce odpadu povinnost předcházet vzniku odpadu, zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním (materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů), separovat tříditelné složky odpadu dle katalogu odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí (Viz níže  - §10, §11).

 

Jestliže u Vás neexistuje komunální svoz bioodpadu a na úřadě bioodpad třídíte, můžete, resp. máte povinnost v souladu se zákonem materiálově bioodpad využít na výrobu kompostu v domácím kompostéru či vermikompostéru, pokud neohrožujete lidské zdraví a životní prostředí.

 

Kompostujete-li zelené organické zbytky (rostlinného původu), nevzniká žádný problém. Avšak kompostování živočišných zbytků by mohlo znamenat ohrožení lidského zdraví, protože při může dojít k rozvoji patogenů přenášejících nemoci na člověka! Živočišné zbytky se musí hygienizovat po dobu minimálně 1 hodiny při teplotě 70°C (nebo nižší, ale po delší dobu - viz předpisy pro technologie na zpracováni bioodpadů).

 

Domácí kompostování, komunitní kompostování a vermikompostování neohrožuje ani životní prostředí ani lidské zdraví, a proto jej můžete bez obav provozovat. Jedná se v podstatě o předcházení vzniku bioodpadu či materiálové využítí bioodpadu, takže je to v souladu se zákonem.

 

 

Může takovýto odpad skončit na komunitní kompostárně provozované v obci nebo na kompostárně třeba na zahradě u např. mateřské školky nebo soukromníka (pokud kompostují)? Případně za jakých podmínek (myslím příp. legislativní povinnosti)?

 

Vytříděný bioodpad může skončit, respektive, měl by skončit na kompostárně nebo musí skončit tak, jak je dáno zákonem. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, k odstranění, ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Co se týče odvozu na domácí kompost, do školky či fyzické osobě, jedná se zde vlastně o předcházení vzniku odpadu a materiálové využití a je to v podstatě v souladu se zákonem. Samozřejmě, pokud úřad třídí viditelně do nádob na bioodpad, je pravděpodobně vhodnější přednostně využívat zařízení určená ke zpracování tříděného odpadu, ale zákon domácí kompostování v podstatě nedefinuje a může tedy být považováno za technologii materiálového využítí bioodpadu na kompost.

 

 

Jak s kompostem nakládat mohou nebo musí? Kam lze takový kompost použít? Je nutná kontrola produkovaného kompostu po chemické stránce i v případě, že kompost slouží pouze pro potřeby úřadu (do květináčů, na trávník) ? A co když kompost využije někdo ze zahrádkářů nebo třeba místní školka - co musí kompost splňovat?

 

Kompost je v podstatě stabilizovaná organická hmota, a pokud vznikl z domácího kompostování či vermikompostování, je to v podstatě Váš majetek a můžete s ním nakládat jak chcete. Ze zákona není povinnost dělat mikrobiologický či chemický rozbor, je to podobné, jako když si vypěstujete jablka na zahrádce. V rámci kompostáren je dána povinnost dělat mikrobiologické rozbory na některé druhy bakterií, viz. vyhláška 341/2008 z 26. srpna 2008 o podrobnostech s nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady ....... dle druhu technologie na zpracování bioodpadu.

 

 

Může vzniknout nějaký problém, co se týče hygienických předpisů, při třídění bioodpadu v kuchyňkách na úřadě?

 

Pakliže se nenakládá s živočišnými zbytky či zmetkovými potravinami, není třídění bioodpadu z hlediska hygieny kontrolováno (to neplatí pro zařízení na zpracování bioodpadu). Pokud se třídí bioodpady rostlinného původu, žádný problém nevzniká. Lidé, kteří netřídí bioodpad a hazí veškeré organické zbytky do směsného odpadu, způsobují vlastně vznik mnohokrát rizikovějšího materiálu než při kompostování, protože ve směsném odpadu dochází k jeho hnití. Tento způsob nakládání s bioodpadem také nepodléhá kontrole hygienických předpisů.

 

Na závěr lze řící, že třídit bioodpad můžete, a pokud ho budete zpracovávat pomocí domácího kompostovaní či vermikompostování, není to v rozporu se zákonem. Získaný kompost není dle zákona definován jako rizikový materiál, jedná se o stabilizovanou a bezpečnou organickou hmotu a jeho využití pro soukromé potřeby osob či úřadu není zákonem nijak definováno.

 

 

Níže naleznete ta znění paragrafů zákona o odpadech, která jsou pro Vás důležitá:

 

ČÁST TŘETÍ
POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Hlava I
Všeobecné povinnosti

§ 10
Předcházení vzniku odpadů

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.15)

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

§ 11
Přednostní využívání odpadů

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

(2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.

(3) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům.

§ 12
Obecné povinnosti

(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.17)

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149