Bioodpad není odpad

Cílem projektu je zvýšit informovanost studentů středních škol o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady a podpořit separaci tohoto druhu odpadu v daných školách.

 

Záměrem projektu je, aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost realizovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se studenti ve škole pouze učí, ale stává se praktickým nástrojem rozvoje jejich klíčových kompetencí.

 

Proč právě bioodpady?

 • V České republice se každoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné odpady. Přitom snížení množství bioodpadu ukládaných na skládky stanovuje zákon (podle Plánu odpadového hospodářství ČR musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995). Jedním z důvodů jsou emise skleníkových plynů (zejména metanu a oxidu uhličitého), které vznikají hnitím bioodpadu v anaerobním prostředí skládky.
 • Nápravou tohoto stavu je kompostování bioodpadu za přístupu vzduchu. Navíc bioodpad představuje velmi cennou surovinu. V současné době se v ČR i jinde ve světě zaznamenává vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
 • Kromě výše uvedených důvodů se jedná o téma, které nabízí možnost vysvětlit studentům jeden z principů trvale udržitelného rozvoje - činnosti na lokální úrovni ovlivňují problémy na úrovni globální. Je to téma, které se promítá do každodenního života studentů. Nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech.

 

Co školám účast v projektu přinese?

 • komplexní poradenský a informační servis v oblasti separace bioodpadů
  a kompostování
 • vzdělávací a osvětové materiály
 • úvodní seminář pro učitele, přednášky pro studenty
 • pomůcky pro separaci bioodpadů
 • snížení produkce směsného odpadu, dojde k částečné ekologizaci školy
 • zviditelnění školy v příručce dobré praxe
 • navázání kontaktů s dalšími školami

 

Stručný popis projektu

V rámci projektu proběhne seminář pro pedagogy a přednášky pro žáky, jejichž cílem je předání základních informací o separaci bioodpadů a kompostování. Jádrem projektu je realizace tzv. „miniprojektů“, která spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení nakládání s bioodpady ve škole, které si škola naplánuje pomocí získaných metodických materiálů. Ekodomov poskytne školám v průběhu realizace „miniprojektů“ odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv na školách a zajistí potřebné pomůcky, zejména nádoby na bioodpad, kompostovatelné sáčky, pytle, kompostéry apod. V závěru projektu proběhne setkání všech účastníků projektu a bude vydána příručka dobré praxe, která bude shrnovat vše, co se na jednotlivých školách podařilo uskutečnit.

 

Kontakt:

Ing. Jan Šarapatka

tel.: 739 318 658

e-mail: jan.sarapatka(at)ekodomov.cz


Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP. Projekt dále podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149