Program dětského klubu

platí od 1. 9. 2010

 

Zřizovatel, právní forma: Ekodomov, občanské sdružení

Kontakt: sarynka(at)ekodomov.cz

Adresa: V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6

Počet a věk dětí: 15 dětí ve věku 3 – 6 let

 

Provozní doba:

pondělí:            8:00 – 15:15

úterý a středa: 8:00 – 15:45

čtvrtek a pítek: 8:00 – 14:00

 

Dětský klub Šárynka se inspiruje v severských zemích a v Německu, kde jsou lesní mateřské školy považovány za plnohodnotnou variantu předškolní výuky. Pedagogické zaměření Šárynky je přirozeně ekovýchovné, využívá principy waldorfské a Montessori pedagogiky a prvky z eurytmie, jógy, dramaterapie a arteterapie.

 

Šárynka poskytuje vhodné zázemí pro všechny děti včetně těch se sníženou imunitou a náchylností k alergiím. Pravidelný pohyb v přírodě učí děti správně dýchat, posilovat rovnoměrně celé tělo a lépe odolávat běžným onemocněním. Příroda se pro ně stává přirozeným a bezpečným domácím prostředím. Posiluje jejich sebejistotu, psychickou stabilitu i motorické schopnosti, učí děti vnímat okolí v souvislostech. Předškolní výuka je nedílnou součástí programu stejně jako v běžných školkách. Prvňáci, kteří přicházejí do základních škol z lesních mateřských škol , vynikají pohyblivostí, kreativitou a schopností spolupráce.

 

Petr Häfner z univerzity v Heidelbergu ve své doktorské práci porovnával v šesti spolkových zemích děti, které šly do první třídy z běžných MŠ s dětmi z lesních mateřských škol. Ve všech sledovaných ukazatelích (trpělivost, sociální chování, spolupráce, hudební, poznávací a pohybové dovednosti) vykazovaly mírně lepší výsledky děti z lesních mateřských škol.

 

V Dětském klubu Šárynka (DKŠ) dbáme na vytváření stabilního kolektivu dětí. Základní skupina je tvořena dětmi, které DKŠ navštěvují tři dny v týdnu (pondělí – středa). Děti, které do Šárynky docházejí ve čtvrtek a v pátek doplňují kolektiv dětí, které Šárynku navštěvují 4 a 5 dní v týdnu.

 

Rytmus dne:

8.00 - 8:45 - příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí, zatápění v kamnech

8.45 - 9.00 - přivítání v kruhu, zpěv

9.00 - 11.00 - svačina a pobyt v přírodě/vzdělávací činnost

11.00 - 11.30 - návrat, osobní hygiena, převlékání

11:30 - 11:45 - rozhovory nad společnými zážitky - rekapitulace

11.45 - 12.00 - příprava oběda, prostírání

12.00 - 12.30 - společná průpověď a oběd

12.30 - 12:45 - úklid po obědě vyzvedávání dětí

12:45 - 13:00 - úklid a příprava na odpočinek

13:00 - 13:45 - odpočinek - čtení nebo vyprávění pohádky, relaxace, hra na kantelu

                           (čas pro osobní konzultaci s rodiči s jedním z pedagogů)

13:45 - 14:00 - odchod/příchod dětí příprava na odpolední aktivity

14:00 - 15:00/15:30 - odpolední program

15:00/15:30 - 15:15/15:45 - odchod dětí

 

Rytmus týdne:

Pondělí: „Hudba a pohyb v přírodě“ - činnosti a hry na zahradě, pobyt v přírodě inspirovaný pohybem a zvuky v přírodě.

odpoledne – hudební hrátky v návaznosti na aktuálně připravovanou slavnost

Úterý: „Malování“ - výtvarná činnost, prožívání barev, tvarů a materiálů v přírodě. Vzdělávací aktivity inspirované aktuálně připravovanou slavností.

odpoledne – tvořivé výtvarné odpoledne s přírodními materiály tématicky zaměřené dle aktuálního ročního období.

Středa: “Vaření“ - tématické činnosti v přírodě, sběr léčivých bylin, práce s plody, společné vaření s dětmi

odpoledne – odpoledne s dramatickou tvorbou inspirované aktuálně připravovanou slavností

Čtvrtek: „Zahrada“ - sledování proměn přírody, práce a hry na zahradě a v okolní přírodě

Pátek: „Stará řemesla“ práce s vlnou, předení, tkaní, plstění, výroba hraček, pletení, výroba věnců k danému období.

 

Rytmus roku

Práce s dětmi v Dětském klubu se řídí pedagogickou koncepcí a prostředky pro její realizaci se mění v závislosti na aktuálním ročním období. V práci s dětmi i při používání přírodních materiálů pro pedagogickou práci se projeví babí léto, podzim, zima, jaro a začátek léta. Roční období jsou v naší tradici svázána s lidovými zvyky, které se do činnosti dětí promítají prostřednictvím slavností. Děti prožívají každý měsíc ve znamení jedné slavnosti, připravují na ni výzdobu, písničky a hry. Slavnosti slavíme společně s rodiči.

září - Michaelská slavnost

říjen - Slavnost stromů

listopad - Martinská slavnost

prosinec - Adventní slavnost a stavění Betléma

leden - Tříkrálová slavnost

únor - Hromnice, Masopust

březen - Vynášení Morany

duben - Velikonoce - Pašijová hra, Čarodejnice = Beltain

květen - Otvírání studánek

červen - Svatojánská slavnost

 

Náplň dopoledního programu:

Výchova a vzdělávání dětí v přírodě (Po – Pá 8:00 – 14:00)

2 x pedagogický pracovník, 2x asistentka viz Pracovníci Dětského klubu

Náplň vychází z pedagogické koncepce, z denního, týdenního a měsíčního rytmu. Práce s dětmi je propojená s ročním obdobím a je přizpůsobena aktuálnímu počasí. Aktivity probíhají ve venkovním přírodním prostoru s pomůckami jako je tráva, hlína, dřevo, kámen, akvarelové barvy s přírodními pigmenty, pastely a bloky z včelího vosku, ovčí vlna apod. Nehodnotíme, rozvíjíme individuální přístup, nápaditost a tvořivost. Děti zažívají proměny krajiny, střídání ročních období, oslavujeme svátky, oživujeme staré tradice, vyjadřujeme se slovem, zpěvem, hudbou, používáme pohybové prvky z eurytmie, jógy a dramaterapie. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

 

Náplň odpoledního programu:

Notička - hudební hrátky (Po 14:00 – 15:00)

lektorka: Vaishali Vaculíková

Hudební projev a zejména zpěv je přirozenou součástí našeho života. Cílem hudebních hrátek je rozvíjet u dětí vztah k hudbě, přirozenou rytmiku a dovednosti v poslechu a tvorbě melodií. Základním nástrojem, který je při muzicírování používán, je lidský hlas a podle možností a individuálních schopností a zájmu dětí je hlasový projev doplňován o rytmické nástroje (bubínky, dřívka, chrastítka, triangl) ale i o nástroje melodické (xylofon, flétna, okarína, harmonika). Při práci se využívají prvky z Werbeck metody i eurytmie. Témata hudebních hrátek se přizpůsobují aktuálně připravovaným slavnostem a děti se tak seznamují s lidovými písněmi a tradicemi, které se k příslušné slavnosti váží. Při samotné slavnosti se pak děti snáze zapojí, nejsou jen v roli pozorovatele, ale jsou aktivními účastníky, kteří spoluvytváří program slavnosti.

 

Výtvarné odpoledne s využitím arteterapie (Út 14:00 – 15:30)

lektorka: Magda Olivová

Výtvarný projev je pro člověka - a především pak pro dítě a dospívající mládež - přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob sebepoznávání. Arteterapie s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se. Výtvarné nadání, šikovnost a výtvarný cit zde nejsou podmínkou. Arteterapeutický přístup dává prostor každému, rozvíjí dětskou tvořivost a pomáhá nalézat nové prostředky pro vyjádření a komunikaci.

Právě komunikace je důležitou rovinou tvoření výtvarnými prostředky. Při práci se využívá hodně hlína, dále novinový papír, hedvábné papíry, škrobová lepidla, zbytky vlny, pastelky, voskové a vodové barvy a podobně. Každý obraz či výtvor z hlíny v sobě nese často důležité sdělení, adresované terapeutům i ostatním členům terapeutické skupiny nebo společenství, v němž tvořivé procesy probíhají. Důležitou vlastností arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, důležité je celé tvoření. To znamená, že člověk se může o sobě něco nového dozvědět nebo něco nového zažít už od chvíle, kdy vezme do ruky štětec či keramickou hlínu. Lektor (arteterapeut) vnímá individuální přístup každého dítěte, což mu umožňuje jeho světu lépe rozumět. Své postřehy pak může sdílet s ostatními pedagogy a rodiči, jeho práce tak může rezonovat při dalším vzdělávání a výchově dítěte. Do arteterapie patří všechny umělecké prostředky, tedy nejen hlína a barvičky, ale také tanec, divadlo, hudba, zpěv. Arteterapie má dvě podoby - aktivní, kdy sami tvoříme, a receptivní - kdy divadlo, hudbu a výtvarno vnímáme.

 

Darmatická tvorba hrou (St 14:00 – 15:30)

Lektorka: MgA. Petra Balážová

Při dramatické výchově děti dostávají příležitost zažít situace, které rozvíjí jejich fantazii, i ty, se kterými se mohou v životě skutečně setkat. Situace si tak mohou předem prozkoumat a připravit se na ně v bezpečném prostoru hry. Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce skrze divadelní prostředky.

Dramaterapie rozvíjí jazyk, mluvu, rytmiku, interpretaci, pohyb, výraz, nonverbální komunikaci, hru s materiálem, hru s loutkou, fantazii, práci s kostýmem, vnímání ducha místa, zpětnou vazbu, sdílení, diváctví.

 

V Praze dne 21. 7. 2010

 

Za správnost odpovídá:

Johana Passerin – vedoucí Dětského klubu Šárynka

Tomáš Hodek – předseda rady sdružení Ekodomov

Ekodomov, o.s., V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6

tel.: 234 697 402, e-mail: sarynka(at)ekodomov.cz

 

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149