Separace bioodpadů ve školách

Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách plně recyklovat – kompostovat.

 

Proč se podrobněji zabývat bioodpady?

  • V České republice se každoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné odpady. Přitom snížení množství bioodpadu ukládaných na skládky stanovuje zákon (podle Plánu odpadového hospodářství ČR musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995). Jedním z důvodů jsou emise skleníkových plynů (zejména metanu a oxidu uhličitého), které vznikají hnitím bioodpadu v anaerobním prostředí skládky.
  • Nápravou tohoto stavu je kompostování bioodpadu za přístupu vzduchu. Navíc bioodpad představuje velmi cennou surovinu. V současné době se v ČR i jinde ve světě zaznamenává vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
  • Kromě výše uvedených důvodů se jedná o téma, které nabízí možnost vysvětlit žákům a studentům jeden z principů trvale udržitelného rozvoje - činnosti na lokální úrovni ovlivňují problémy na úrovni globální. Je to téma, které se promítá do každodenního života dětí. Nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech.

„Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“ Jean de La Bruyére

 

Rámcové vzdělávací programy vyžadují ekologizaci školy jenom nepřímo, v tom smyslu, že enviromentální výchova má žáka/studenta vést k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů a k angažovanosti v řešení problémů spjatých s ochranou životního prostředí. Pokud odhlédneme od faktu, že třídění odpadu školám ukládá zákon (viz níže) i od ostatních nařízení, pořád existuje dostatek důvodů pro ekologizaci školy:

  • věrohodnost enviromentální výchovy pro studenty
  • zapojení studentů do procesu ekologizace školy představuje obrovský vzdělávací a výchovný potenciál (jedná se o téma, které se promítá do každodenního života studentů; nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech)
  • finanční úspory
  • uznání a zviditelnění školy
  • rozvoj spolupráce mezi studenty i pedagogickým sborem

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 16 ukládá právnickým osobám jako původcům odpadů mimo jiné povinnost předcházet vzniku odpadu a zajistit jejich přednostní využití (recyklaci) před odstraněním.

 

 Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149